Privatlivspolitik

Hvorfor har vi en persondatapolitik?

Da vi har med personfølsomme oplysninger at gøre f.eks. cpr.nr og helbredsoplysninger så har vi en persondatapolitik for at sikre os korrekt beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lone Bork Petersen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kiropraktorhuset Hillerød ApS

Helsingørsgade 30

3400 Hillerød

CVR-nr.: 29690081

Telefon: 48252520

Mail:

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Identifikation og korrekt journalføring af følsomme persondata.
 • Kontaktinformationer til at kontakte dig.
 • E-mail bruges også til udsendelse af nyhedsbrev, såfremt dit samtykke er givet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Sikker identifikation af patienter og korrekt mærkning af diagnostisk materiale med videre er en forudsætning for, at relevante oplysninger og procedurer benyttes til den rette patient og dermed forhindre forvekslinger. Identifikation sker via navn og Cpr-nummer. Læs mere på styrelsen for patientsikkerhed.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er undersøgelse, behandling og journalføring af personfølsomme data hos den korrekte person hvormed identifikation er nødvendig.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Cpr-nummer

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysningerne er til brug internt i klinikken, hvilket vi spørger om samtykke til fra dig.
 • Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger indhenter vi samtykke forud, fra dig.
 • Journalen er oprettet i et godkendt og krypteret journalsystem – ClinicCare.
 • Røntgenoptagelser lagres hos Kirpacs – Databehandler

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra og hvordan vi indsamler dem

Vi indhenter dine oplysninger via sygesikringskortet samt via dit personligt udfyldte spørgeskema, eller via oplysninger givet mundligt fra dig.

Evt. rekvirering af journal materiale, røntgen undersøgelse, MR scanning, eller lign. Udført af anden sundhedsfaglig instans, f.eks. hospital, egen læge, anden kiropraktor. Indhentes hvis det er relevant og efter samtykke fra dig.

Abonnement på nyhedsbrev, (mail adresse, oplyst ved tilmelding til nyhedsbrev).

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring og sletning af journaloplysninger:

Kiropraktorerne er pålagt at optage og opbevare journaler i 10 år på lige fod med læger, tandlæger, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere.

Siden 25. maj 2018 kan man bede om at få slettet sine oplysninger hos kiropraktoren, men sletningen kan først finde sted når der er gået 10 år eller mere fra sidste konsultation.
Ønsker man at få slettet sine journaloplysninger skal det ske ved, at fremsende et skriftligt ønske herom enten i form af et brev sendt med post eller ved at fremsende en e-mail.

Når først en journal er slettet, kan den ikke genskabes. Dine oplysninger opbevares i journal systemet ClinicCare og, såfremt det er i papirform, opbevares det utilgængeligt for uvedkommende.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Du har ret til at blive informeret om brugen af dine data med henblik på profilering og dette sker derfor ikke automatisk.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores dataansvarlige medarbejder.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.